Andere vaardigheden ontwikkelen

De ervaring leert dat veel medewerkers al tijdens een leertraject nadenken over wat ze in hun relatie met zorgontvangers en/of collega's anders willen doen en hoe ze hier ook handen en voeten aan kunnen en durven geven. Anderen hebben hier meer moeite mee. Aandachtige zorg vraagt om goed waarnemen, om een andere kijk op het eigen handelen, om het leren ontdekken en hanteren van de eigen verantwoordelijkheid, om goede relaties met bewoners en collega’s, om een herbergzame institutionele setting. Door de huidige manier van werken in een vaak verzakelijkte zorgomgeving met protocollen en standaard oplossingen is een eigen visie op wat goede zorg is en op de eigen rol daarin soms naar de achtergrond verdwenen.

Ik coach medewerkers (individueel en teams) bij het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die van belang zijn bij het verlenen van goede zorg en het functioneren in een organisatie. Dat zijn vaardigheden als omgaan met feedback, zelfreflectie, het in beheer nemen van emoties, verantwoording kunnen afleggen. Leidinggevenden coach ik in het vinden van manieren om goede, aandachtige zorg te faciliteren, medewerkers ruimte te geven en met elkaar in gesprek te gaan over goede zorg.

 

 

De vraag 'Waar is het me in deze zorgsituatie nu om te doen?' blijkt steeds weer behulpzaam.