Nadenken over zorg

Politiek en beleidsmatig is de organisatie van de zorg voortdurend aan verandering onderhevig. Zo is de AWBZ nog niet eens zo heel lang geleden vervangen door de WMO en de WLZ en dat heeft nogal wat gevolgen gehad voor zorgvragers en zorgverleners. En in april 2018 is het nieuwe programmaplan van Waardigheid en Trots gelanceerd. Een van de doelstellingen van dit plan is: Leren, verbeteren en innoveren, door het investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners. De minister heeft een fors kwaliteitsbudget beschikbaar gesteld. Er moet en kan permanent en op alle niveaus goed nagedacht worden over zorgpraktijken en over de systemische contexten die zorgverleners in staat moet stellen het goede te doen. Vanuit verschillende posities, ook vanuit die van hen die zorg en ondersteuning nodig hebben, moet daarover nagedacht worden. Met mijn kennis en ervaring kan ik bijdragen aan het tot stand brengen en/of ondersteunen van reflectieprocessen rond de vraag 'wat is hier goede zorg', aan het vormgeven van goede zorgpraktijken in veranderende contexten en aan het borgen van het denken over kwaliteit van zorg. 

Zorgethiek en de Presentiebenadering

In mijn werk laat ik me inspireren door de Zorgethiek (en daarbinnen ook door de Presentiebenadering). 'Zorg' is in mijn werk alles wat gedaan wordt om degene die dat nodig heeft te ondersteunen bij het uit de voeten kunnen in het leven zoals zich dat aan hem of haar voordoet, intramuraal en extramuraal. Daarbij staan aandachtigheid en de relatie tussen degene die zorg en ondersteuning behoeft en degenen die die zorg verlenen centraal. Alleen met aandachtigheid en in die relaties kan duidelijk worden wat nodig en mogelijk is. Om dit te kunnen doen moeten professionals beschikken over een oordeelsvermogen dat regels en protocollen op waarde kan schatten en moeten ze ruimte willen en mogen nemen om het goede te doen. Van organisaties (leidinggevenden en management) vraagt het hen daarbij op een behulpzame manier ruimte te bieden en te willen zoeken naar wat binnen de politieke en financiële kaders mogelijk is. 

De vraag 'Waar is het me in deze zorgsituatie nu om te doen?' blijkt steeds weer behulpzaam.